Välkommen på årsmötet 2020

Officiell inbjudan till årsmöte i Svenskarnas hus den 28 mars 2020.
Bild från årsmötet 2019 i Svenskarnas hus

Du som är medlem i Det fria Sverige är varmt välkommen till Svenskarnas hus den 28 mars för att hålla årsmöte. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Medlemmar som varit medlem i minst sex månader innan årsmötet har också rösträtt.

Vid årsmötet kommer motioner och propositioner att behandlas. I en eller flera av dessa berörs stadgeändringar.

Det är självklart kostnadsfritt att anmäla sig till årsmötet, men du måste anmäla dig i förväg för att röstlängden ska bli rätt.

Efter årsmötet kommer vi arrangera en middag och om du vill delta på den kan du anmäla dig här under till självkostnadspris. Middagsbiljett måste bokas senaste 21 mars.

Mötet börjar 12:00 och middagen serveras 17:00. Om mötet inte är färdigt när maten serveras görs en paus och sedan återupptas mötet igen.

Samtliga motioner med styrelsens kommentarer, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse kommer stadgeenligt att publiceras för alla medlemmar senast en vecka innan årsmötet.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  c) Eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  d) Vid behov: 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Dela detta du med

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på telegram
Telegram
Dela på whatsapp
WhatsApp
Dela på email
Email

Vår senaste tidskrift

 1. Husfonden – Juli 2020

  Den största investeringen sedan husköpet är på gång - fasad, fönster och dörrar ska bytas ut ge Svenskarnas hus ett fantastiskt lyft.Den nya fasaden kommer gå i nationalromantisk stil - röd träfasad med svarta och gröna detaljer. Hjälp till att göra detta möjligt! Materialet är beställt, ideella arbetare står redo att genomföra det hela under den här sommaren - nu behövs bara din hjälp med finansieringen! Tillsammans gör vi detta möjligt.
  27 545 kr insamlat av målet på 50 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.

BLI EN DEL AV OSS

Över 20 000 är redan med på vårt nyhetsbrev. Vad väntar du på?