Överklagan inlämnad mot bygglov för moské i Karlstad

Karlstads kommun har beviljat bygglov till en ny jättemoské. Jurister inom föreningen Det fria Sverige har nu hjälpt boende i närheten med en överklagan för att stoppa bygget.

I dag har en överklagan lämnats in till Karlstads kommun med anledning av det bygglov som beviljats för uppförandet av en ny jättemoské i stadsdelen Rud. Föreningen Det fria Sverige agerar i frågan ombud åt boende i området som uttryckt sitt missnöje med det nya bygget.

Inom föreningen Det fria Sverige finns ett flertal viktiga kompetenser, och vår arbetsgrupp för juridiska frågor har senaste veckorna lusläst bygglovet och hittat ett flertal punkter som borde omöjliggöra bygget i sin nuvarande form.

Det fria Sveriges ordförande Dan Eriksson kommenterar överklagan:

”För oss är det självklart att inga moskéer ska byggas på svensk mark, men eftersom vi ännu inte har den politiska makten att genomföra en sådan förändring så måste vi hitta andra fronter att arbeta på. Våra jurister har gjort ett fantastiskt arbete och lagt många ideella arbetstimmer på detta, vilket så väl föreningen som alla andra goda svenskar är mycket tacksamma för, och så som vi ser på det bör detta sätta stopp för moskébygget tillfälligt.

Vi kommer fortsätta att arbeta med alla till buds stående, lagliga medel för att förhindra islamiseringen av vårt land, och när det gäller moskébygget i Karlstad har vi förhoppningsvis några ess kvar i rockärmen om de kommer behövas.”

Hjälp oss fortsätta bekämpa islamisering och svenskfientlighet!
Lös medlemskap i föreningen eller lämna en donation till vårt viktiga arbete.

Överklagan i sin helhet

Beslut som överklagas
Stadsbyggnadsnämndens beslut av den 17 juni 2020, § 123 i protokollet, ”Bygglov för nybyggnad av samlingslokal, miljöbyggnad och torn på fastigheten Rud 2:1 i Karlstads kommun”, Dnr SBN/2019:158

Yrkande
Det yrkas att Länsstyrelsen, med ändring av Stadsbyggnadsnämndens beslut, avslår Rauf Ahmadis (Islamiska kulturföreningens) ansökan om bygglov.

Grund
Den tilltänkta bebyggelsen är inte ordnad på så sätt att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering mot bakgrund av 8 kap. 9 § 4 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Omständigheter
Kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslutade den 17 juni 2017 att anta en ny detaljplan (Dnr SBN 2015-53) avseende en del av fastigheten Rud 2:1. Detaljplanen ikraftträdde den 30 november 2017. Dess syfte är att möjliggöra nybyggnation av en samlingslokal med moské. I detaljplanen fastslås att den planerade moskéverksamheten fordrar åtminstone 120 parkeringsplatser.

En bilparkering med 19 stycken parkeringsplatser, varav två är handikapplaster, omfattas av Rauf Ahmadis bygglovsansökan (Dnr B 2019-000425). Resterande parkeringsbehov om drygt 100 parkeringsplatser ska tillgodoses genom att besökare till moskén tillåts parkera på Nobelgymnasiets fastighet, Emsen 1. Minst 40 av de ianspråktagna parkeringsplatserna på Nobelgymnasiets parkeringsplats var inte anlagda när detaljplanen antogs. Enligt 6 kap. 1 § 8 plan- och byggförordningen (2011:338) krävs bygglov för anordna parkeringsplatser utomhus. Det finns i dagsläget vare sig en bygglovsansökan eller ett beviljat bygglov för anläggande av fler parkeringsplatser på fastigheten Emsen 1.

Parkeringsarrangemanget mellan Nobelgymnasiet och Islamiska kulturföreningen regleras idag av ett tidsbegränsat avtal som gäller från den 1 april 2022 till den 31 december 2022. Av avtalet framgår att Islamiska kulturföreningen får nyttja en parkeringsplats om 115 stycken platser. Vidare framgår att föreningen saknar ensamrätt till den arrenderade ytan och att parkeringen kommer samnyttjas med Nobelgymnasiets elever och andra besökare. Eftersom det endast finns knappt 20 platser på tomten där moskén avses uppföras innebär detta att moskéverksamheten fordrar drygt 100 av de 115 platser som omfattas av samnyttjandeavtalet. I övrigt kräver samnyttjande ett långsiktigt arbete där avtal tecknas mellan parterna over lång tid, vilket tydligt betonas i Karlstad kommuns parkeringsnorm, godkänd av kommunstyrelsen den 13 december 2016, s. 20.

Tilläggas bör att parkeringssituationen i området redan är ansträngd. I planprogrammet för delar av Rud, godkänt av Stadsbyggnadsnämnden den 20 november 2013 (Dnr SBN 2012-156), framgår att Nobelgymnasiet har ett stort behov av ytterligare parkeringsplatser. Detta beror på att skolan har länsintag på̊ många av de yrkesförberedande utbildningarna och många elever kommer utifrån Karlstad ifrån hela länet och därför i hög utsträckning färdas till skolan i bil. Vidare har intilliggande Blomsterlandet framfört klagomål då elever upptar butikens parkeringsplatser när gymnasiets parkering är full.

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om åtgärden uppfyller de krav som följer av en rad bestämmelser i samma lag, bland annat 8 kap. 9 § avseende krav på lämpligt utrymme till parkering i skälig utsträckning. Det lämpliga parkeringsutrymmets omfattning bör bestämmas med utgångspunkt i kommunala riktlinjer, se prop. 1985/86:1 s 518 f. Parkeringsmöjligheterna ska finnas på tomten som ska bebyggas eller i dess närhet. Möjligheten att anordna parkeringsutrymme i närheten av tomten ska inte innebära något kvalitativt annorlunda än att utrymmet anordnas på tomten. Det måste fortfarande röra sig om ett utrymme av bestämd storlek och bestämt läge.

I förevarande ärende finns endast 19 av de 120 parkeringsplatser som bedömts nödvändiga av kommunen på samma tomt som där moskén ska uppföras. Övriga parkeringsplatser finns på Nobelgymnasiets fastighet. Moskébesökare kommer under en period att få tillåtelse att använda gymnasiets parkeringsplats i enlighet med ett tidsbegränsat avtal. Parkeringsutrymmet måste dock vara avgränsat och beständigt till storlek och läge för att kravet i 8 kap. 9 § 4 PBL ska anses vara uppfyllt. Ett tidsbegränsat parkeringsavtal är inte tillräckligt för att moskéns stadigvarande parkeringsbehov ska tillgodoses, i synnerhet inte då parkeringsytan delas med andra verksamheter och moskébesökarna kräver drygt 85 procent av den arrenderade parkeringen för att uppnå de föreskrivna 120 platserna. Åtgärden som omfattas av Rauf Ahmadis bygglovsansökan uppfyller således inte samtliga krav som uppställs i 9 kap. 30 § PBL. Ansökan ska därmed avslås.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.